U gradskom budžetu 2017. godine 70 miliona više nego ove godine

UŽICE- Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke po kojoj će budžet grada u 2017. godini iznositi 2.640.000.000 dinara ili 70 miliona dinara više nego u ovoj. Predlog Odluke o budžetu grada Užica za 2017. godinu izrađen je na osnovu Fiskalne strategije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu i Uputstva Ministarstva finansija za 2017. godinu.

gradsko vece novoPojedinačno najveći prihod je od poreza na zarade gde je prema planu predviđeno  da će na ovoj aproprijaciji biti milijardu dinara ili 44,05 odsto budžeta. Od značajnijih iznosa prihoda, planirani su oni od poreza na imovinu od fizičkih i pravnih lica koji se očekuju u iznosu 222.000.000, od transfera od drugih nivoa vlasti 228.113.946 i od primanja od prodaje nefinansijske imovine 118.000.000 dinara. U 2017. godini predviđeno je zaduživanje od 200 miliona dinara što je 7,5 odsto budžeta.

Na rashodovnoj strani, najveća sredstva od 869.629.409 dinara utrošiće se na grupu izdataka koji se odnosena korišćenje usluga i roba. Najveće učešće kod ovih rashoda imaju izdaci za tekuće održavanje jer u njih ulaze i troškovi održavanja grada, lokalni putevi i ulice, čistoća, javna rasveta.

U oblasti finansija utvrđeni su i predlozi odluka o lokalnim komunalnim taksama i o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno Gradskoj upravi Sevojno u 2017. godini.

Članovi veća izabrali su Miloja Marića, dipl. ekonomistu, za  načelnika Gradske uprave za infrastrukturu i razvoj, prihvatili izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Užice za radnu 2015/2016. godinu i rešenje o davanju saglasnosti na godišnji plan ove ustanove za narednu radnu godinu.

Prihvaćeni su i predlozi Kadrovskog plana gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije, kao i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu. Užički većnici saglasili su se i sa Izveštajem o kvalitetu vazduha.

 

 

 

You may also like...