Raspisan javni konkurs za imenovanje direktora JKP „Duboko“

UŽICE – Grad Užice je rapsisao je javni konkurs za imenovanje direktora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko Užice.

Na konkurs se mogu prijaviti punoletni i poslovno sposobni, sa završenim građevinskim, tehnološkim, mašinskim, arhitektonskim, pravnim ili ekonomskim fakultetom, odnosno sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama.

Za direktora može biti imenovan prijavljeni kandidat sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva navedeno visoko obrazovanje i da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima tog javnog preduzeća.

Kandidat bi, prema uslovima konkursa, trebalo da poznaje oblast korporativnog upravljanja, da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, da nije član organa političke stranke ili da mu je određeno mirovanje u obavljanju stranačke funkcije, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela.

Kandidat bi trebalo da ispunjava i opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP Duboko Užice.

Prijave se podnose do 5. februara i predaju se poštom ili neposredno u pisarnici JKP Duboko Užice.

You may also like...