Veće prosledilo Skupštini predlog rebalansa budžeta

PRIBOJ – Opštinsko veće Priboja razmatralo je i  Skupštini prosledilo na usvajanje rebalans budžeta za 2018. godinu, kao i izveštaje o radu javnih ustanova za prethodnu godinu, čiji je osnivač lokalna samouprava, predlog Odluke o konverziji potraživanja, Izveštaj o radu žalbene komisije, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad Priboj i Odluka o reviziji Završnog računa budžeta opštine Priboj za 2017. godinu.

Ovim rebalansom budžeta za 2018. godinu izvršeno je usklađivanje prihoda i rashoda budžeta tako da je ukupan obim budžeta utvrđen ranije donetom odlukom iznosio 1.084.876.664,00 dinara, a ovim predlogom iznosi 1.301.758.568,00 dinara

Povećanje prihoda uglavnom se odnosi na transferna sredstva od Republike. Ukupno povećanje rashoda koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj u iznosu od 216.881.904,00 dinara, najvećim delom se odnosi na otkup akcija FAP Korporacije, saniranje šteta od elementarnih nepogoda poljoprivrednim proizvođačima i najvećim delom investiranje u infrastrukturu užeg gradskog područja.

Takođe, kod ustanova kulture izvršena su usaglašavanja cena rada koje je Ministarstvo finansija korigovalo u odnosu na uputsvo nakon donošenja budžeta za 2018. godinu.

Foto: PP media

Razmotreni su i Skupštini opštine prosleđeni na usvajanje izveštaji o radu za 2017. godinu, javnih ustanova: Centra za socijalni rad, Ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar“ Priboj, Doma kulture „Pivo Karamatijević“, Gradske biblioteke, Turističke organizacije Priboj i Zavičajnog muzeja. Usvojen je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad Priboj.

Razmotrena je i Odluka o konverziji potraživanja opštine Priboj u trajni ulog opštine Priboj u kapital GP „Mostogradnja“ a.d. Beograd, kojom se predlaže Skupštini opštine da donese Odluku o konverziji potraživanja opštine Priboj u trajni ulog opštine Priboj u kapital ovog preduzeća, kojom bi opština Priboj postala vlasnik 1690 akcija (cena 2.641,00 dinar) u kapitalu GP „Mostogradnja“ a.d. Beograd. Potraživanja opštine Priboj prema privrednom društvu GP „Mostogradnja“ a.d. Beograd, po osnovu poreza na zarade koji predstavljaju ustupljen prihod budžeta lokalne samouprave iznose 4.446.291,00 din.

Kako opštini Priboj nije poznato da li je Državna revizorska institucija planirala vršenje revizije Završnog računa budžeta opštine Priboj za 2017. godinu, utvrđen je predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije, uz saglasnost Državne revizorske institucije.

Opština Priboj

You may also like...