Pribojci dobili ombudsmana

PRIBOJ – U Priboju je počeo da radi lokalni zaštitnik građana kome će pritužbom moći da se obrati svako fizičko ili pravno lice, domaće ili strano, koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nepostupanjem Opštinske uprave Priboj ili javnih službi koje je osnovala Skupština opštine Priboj povređena prava, navode iz te lokalne samouprave.

Pre podnošenja pritužbe, građanin je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u redovnom pravnom postupku, jer ombudsman, kako navode, neće postupati po pritužbi dok prethodno ne budu iscrpljena sva pravna sredstva u odgovarajućem pravnom postupku, sem izuzetno, ako bi podnosiocu pritužbe bila naneta nenadoknadiva šteta ili kad ombudsman oceni da je došlo do grubog kršenja načela samostalnosti i zakonitosti, stručnosti, nepristrasnosti i političke neutralnosti, delotvornosti u ostvarivanju prava stranaka i poštovanja stranaka u subjektu kontrole.

Pritužba se može podneti ako je od učinjene povrede prava građana proteklo najviše godinu dana. Postupak je besplatan.

Iz opštine Priboj navode da ombudsman daje preporuku, da ne može da naređuje ili zabranjuje, da njegove preporuke nemaju izvršnu snagu i nisu obavezujuće, kao i da njegov autoritet počiva na argumentaciji i mogućnosti iznošenja u javnost slučajeva kršenja prava i sloboda, autonomnosti i strogoj proceduri pri izboru.

You may also like...