Povećana efikasnost Osnovnog suda

UŽICE-Rezultati rada Osnovnog suda u Užicu za prvih devet meseci tekuće godine su dobri. Rešeno je ukupno 14.319 predmeta što je 68 odsto  od predmeta u radu. Značajan rezultat ostvaren je i u rešavanju starih predmeta ,jer je broj takvih predmeta smanjen za gotovo 30 odsto . Efikasnost u postupanju posebno je izražena u predmetima u kojima se postupa po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, kao i Porodičnom zakonu,navodi se u saopštenju Osnovnog suda Užice.

I ove godine, kao i prethodne, navode u saopštenju,poseban akcenat bio je na medijaciji kao alternativnom i vansudskom načinu rešavanja sporova, u kom stranke dobrovoljno sporni odnos rešavaju putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika-medijatora, koji im kao treće neutralno i nepristrasno lice, pomaže da postignu sporazum koji je za obe strane prihvatljiv.

U odnosu na sudski postupak medijacija ima brojne prednosti a neke od njih su da je to dobrovoljan, neformalan i po zakonu hitan postupak, za stranke je ekonomičniji a sporazum koji se u tom postupku zaključi može imati istu pravnu snagu kao i pravnosnažna odluka suda.

Podršku takvom načinu rešavanju sporova u ovom sudu pruža posebna Info služba koja je sa radom počela 01.oktobra 2017.godine a informacije se mogu dobiti i na sajtu suda.

Zbog naprednog korišćenja informacionih tehnologija u komunikaciji sa strankama, u elektronskoj komunikaciji sa područnim osnovnim tužilaštvom i advokatima, kao i zbog uvođenja informacionog ekrana sa podacima o svim ročištima u sudu na konkretan dan i mogućnosti elektronskog naručivanja različitih uverenja koje izdaje sud, Osnovnom sudu u Užicu je od strane Vrhovnog kasacionog suda, dodeljeno priznanje za inovacije, doprinos unapređenju efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema Republike Srbije u 2017.godini.

Efikasnost i transparentnost rada ovaj sud nastojaće da ostvari i u narednom periodu rada,saopšteno je iz Osnovnog suda Užice.

You may also like...