Nikolić: Preprodavci informacija urušavaju ugled sudstva (video)

ZLATIBOR – Predsednik Privrednog apelacionog suda Miroslav Nikolić poručio je danas da ugled i poverenje prema sudstvu u najvećoj meri nestaje zbog preprodavaca informacija iz sudova koji odlučuju o pravnim lekovima.

savetovanje sudova1Zato je, rekao je on na Zlatiboru, gde je počelo 24. Savetovanje privrednih sudova Srbije, neophodno preduzeti hitne mere zaštite od tih preprodavaca i mere za poboljšanje efikasnosti rada privrednih sudova.

Nikolić je dodao i da je potrebno još više otvoriti sudstvo prema građanima i privrednim subjektima, kako bi se povećao odnos poverenja i otklonile sumnje u skrivenost inače potpuno dostupnih podataka.

Prema njegovim rečima, potrebno je i hitno skratiti dužinu trajanja pripravničkog staža, refornisati položaj sudske uprave, omogućiti sudijama da sami biraju svoj tim, a nestručnim i neradnicima da brže napuste pravosuđe.

Govoreći o efikasnosti rada prvostepenih privrednih sudova u prvih šest meseci ove godine, Nikolić je naveo da je od 104.762 predmeta rešeno 39.629, a da je Privredni apelacioni sud u istom periodu rešio 49 odsto više predmeta nego u prošloj godini.

„Posebno su dobri rezultati postignuti u rešavanju starih predmeta. Broj nerešenih predmeta starijih od 10 godina smanjen je za 61 odsto u Privrednom apelacionom sudu”, rekao je Nikolić.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević takođe je istakao značaj vladavine prava.

“Sudstvo, kao jedan od stubova vlasti, je jedan od najvećih vrednosti u svakom društvu i zato ne smemo dozvoliti podrivanje poverenja u pravosuđe. Nepoverenje građana nije uvek rezultat slabog kvaliteta pravosuđa, već je češće nesposobnost pravosudnog sistema da u razumnom roku da konačan odgovor na zahteve građana da im pruže pravnu zaštitu”, naglasio je Milojević.

Tokom trodnevnog savetovanja biće razmotrieno sedam referata i 320 spornih pitanja iz oblasti privrednog prava.

Referati će se baviti problemom promene poverioca potraživanja prema stečajnom dužniku, ništavošću odluka Skupštine društva i pobijanja odluke Skupštine društva, promenama valutne klauzule i proimenjljive kamatner stope u ugovoru o keditu, privredi i pravnom režimu nekih prava manjinskih akcionara, osnovnim krivično-pravnim aspektima stečaja, o nekim novinama u Zakonu o izvršenju i ob ezbeđenju i zajedničkoj prodaji nepokretnosti i pokretnih stvari.

Na skupu učestvuju sudije i pomoćnici 16 privrednih sudova, sudije Vrhovnog suda, članovi Visokog saveta sudstva, predstavnici pravosuđa Republike Srpske, Svetske banke, Udruženja pravnika i advokata.

You may also like...