Konstituisan Privredni savet opštine Priboj

PRIBOJ – U prostorijama Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Priboj, održana je prva, konstitutivna sednica Privrednog saveta opštine Priboj, na kojoj je, u skladu sa predloženim dnevnim redom, usvojen Poslovnik o radu, izabran sekretar Privrednog saveta i usvojen Nacrt plana kapitalnih investicija opštine Priboj 2017-2021. godine.

Privredni savet formiran je Rešenjem Predsednika opštine, čini ga 17 članova, a usvojenim Poslovnikom o radu se uređuje njegova organizacija, način rada i odlučivanja. Predsedavajući Privrednog saveta, Jasmin Hodžić, bliže je upoznao članove Saveta sa pitanjima koja će, prema Rešenju o formiranju biti predmet interesovanja ove institucije. Privredni savet biće nadležan da daje mišljenja i preporuke, inicira razmatranje pitanja i donošenje zaključaka iz oblasti privrede od značaja za opštinu Priboj, predlagaće preduzimanje odgovarajućih mera za unapređenje privrednog razvoja Opštine, pružati savetodavnu podršku podršku Predsedniku opštine prilikom odlučivanja u vezi sa privredom i preduzetništvom, učestvovaće u pripremi razvojnih planova i njihovoj implemetaciji, davati predloge za unapređenje rada Opštinske uprave, posebnih organizacija i službi, javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač opština Priboj.
Za sekretara Privrednog saveta izabrana je Milica Drobnjaković, diplomirani pravnik, koja će za potrebe Privrednog saveta obavljati stručne i administrativne poslove, uz podršku Lokalnog centra Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ (KLER).

Privredni savet je razmatrao i jednoglasno usvojio Nacrt plana kapitalnih investicija opštine Priboj 2017-2021. godine, koji je pripremila Komisija za reviziju Plana kapitalnih investicija. Pre nego što bude upućen Skupštini opštine na usvajanje, opština Priboj će sprovesti javnu raspravu o Nacrtu plana, gde će sva zainteresovana lica imati priliku da diskutuju o predlogu i svojim sugestijama utiču na konačan sadržaj Nacrta.

U nastavku sednice, članovi su izneli niz pitanja kojima bi Savet trebalo da se bavi u narednom periodu, a neka od njih, poput usaglašavanja obrazovnih profila u srednjoškolskim ustanovama u našoj opštini sa potrebama privrede, odnosno uspostavljanja javno privatnih partnerstava, bi trebalo da se nađu na dnevnom redu već na sledećoj sednici Saveta.
Izvor: Priboj.rs

You may also like...