Konkurs za jesenje subvencije u poljoprivredi

UŽICE-Grad Užice, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“, objavio je konkurse za jesenje subvencije u poljoprivredina osnovu kojih će subvencionisati nabavku priključne mehanizacije, sistema za zalivanje, sistema za zasenu i protivgradnu zaštitu, plasteničku proizvodnju,nabavku novih i polovnih traktora iz uvoza u toku 2017. godine.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice koje ima prebivalište na teritoriji grada Užica, nosilac je registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa aktivnim statusom u 2017. godini koje se nalazina teriritoriji grada Užica, koje je izmirilo poreske obaveze prema Gradu i ispunjava druge uslove propisane objavljenim konkursima.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači prijave mogu dostaviti Gradskoj upravi na sledeći način:
• Popunjen obrazac prijave i potrebnu dokumentaciju podnosilac prijave dostavlja lično na pisarnicu Gradske uprave grada Užica, kancelarija br. 12, Ul.Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, najkasnije do petka 27. oktobra 2017. godine do 14 časova. Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI MEHANIZACIJE I VOĆARSTVA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZA 2017. GODINU.
Za dodatne informacije mogu se obratiti na brojeve telefona 031/590-163 i 031/523-065.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom, poštom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, mogu biti razlog za odbijanje.
Obrasci prijave su dostupni :
• u prostorijama Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“, Ul.Petra Ćelovića bb, 31000 Užice,svakog radnog dana od 10 do 14 časova
• u prostorijama Gradske uprave Grada Užica, Odsek za poljoprivredu, kancelarija br. 28, Ul. Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, svakog radnog dana od 10 do 14 časova

• Obrasci prijave se mogu preuzeti i na sajtu GradaUžica i sajtu Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ .

You may also like...