“Informativno-afirmativna mreža” u Kosjeriću (VIDEO)

KOSJERIĆ – U poslednjem ovogodišnjem izdanju serijala „Informativno- afirmativna mreža Zlatiborskog okruga“ videćete azašto su predstavnici Udruženja invalida cerebralne i dečje paralize, gradskog udruženja slepih i slabovidih, RRA i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj proveli dve nedelje u Švedskoj u okviru projekta kojim rukovodi Švedska internacionalna organizacija za lokalni razvoj, a kojim su obuhvaćene Makedonija, Moldavija, Albanija i Gruzija.

Projekat koji Užički tim brani u okviru ovog projekta je dugoročno rešavanje  nezaposlenosti osoba sa invaliditetom u Užicu. Mapirajući probleme osoba sa invaliditetom u Užicu došlo se do zaključka da nam nedostaje održiv model zapošljavanja jer trenutno stanje čine aktivne mere koje NSZ propisuje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i rehabilitaciji, istakao je Čedomir Cicović, PR Udruženja invalida cerebralne i dečje paralize.

Kao član Užičkom tima koji je sa ostalima obišao tri  Švedska grada i prošao obuke i na temu vladavine ljudskih prava, švedskog pravnog sistema , šire lepeze socijalnih usluga , govorio je i o primerima dobre prakse u domenu socijalnog preduzetništva koje su videli u ovoj Skandinavskoj zemlji koja je jedna od vodećih u svetu po uslovima koje je stvorila za osobe sa invaliditetom.

U sferi izdvajanja i odnosa lokalne samouprave prema udruženjima osoba sa invaliditetom grad Užice se svrstava među primere dobre prakse na republičkom području. Iz budžeta se finansira rad 11 udruženja za čije članove se na predlog udruženja sprovode različite usluge. Budžetska stavka po osnovu socijalne politike za narednu godinu uvećana je za 6,23% što je podržala i većina odbornika skupštine grada Užica, ističe Vidoje Drndarević, gradski većnik.

Postoji opravdana potreba i za više novca ali u odnosu na raspoloživa budžetska sredstva iznos koji je na nivou oko 2% po osnovu socijalne politike je sasvim korektan i dobar je primer i za ostale opštine i gradove u Srbiji, kaže on.

Dušica Nikolić, koja je članica opštinskog veća Kosjerića od juna 2017. godine, za „Informativno- afiramtivnu mrežu Zlatiborskog okruga“  kaže da je pola godine nedovoljno vremena da sagleda kompletno stanje socijalne politike u ovoj opštini. Kao ključan problem ističe malo transfernih sredstava koja se iz republičkog budžeta slivaju na račun opštinske uprave Kosjerić.

Ona je naglasila da u Kosjeriću funkcionišu tri udruženja osoba sa invaliditetom Udruženje za dečju i cerebralnu paralizu, slepih i slabovidih, Korak napred. Po oceni članice veća za socijalnu politiku  ljudi koji rukovode udruženjima nedovoljno su angažovani zbog čega se u Kosjeriću u ovoj oblasti stvari sporo pokreću.

Plan je uvođenje ličnih pratilaca za 9 učenika od čega su dva u školi na Vadri. Iz opštinskog budžeta u 2017. godini izdvojeno je ukupno 3,5 miliona dinara na poziciji socijalne politike. Milion dinara za školovanje dvoje dece u Specijalnoj školi u Užicu plus prevoz za tri učenika.

U Kosjeriću su svesni problema loše fizičke pristupačnosti institucijama u Kosjeriću i po obećanjima nadležne većnice učiniće sve da se situacija što pre promeni na bolje.

Mirjana Kostić, direktorka Centra za socijalni rad Kosjerić je sigurna da je slika socijalne politike u opštini Kosjerić slična onoj na nivou republike uz određene specifičnosti malih lokalnih sredina. Na evidenciji Centra za socijalni rad u ovoj opštini po raznim osnovama nalazi se oko 600 korisnika koja su to pravo ostvarila po Zakonu o socijalnoj zaštiti i po opštinskim odlukama o uslugama socijalne zaštite, navela je ona.

Kao ključni problem ističe povećan broj poremećenih odnosa u porodici, koji u najvećem broju poprimaju karakter nasilja u porodici. Centar za socijalni rad u saradnji sa policijom, tužilaštvom i zdravstvenim ustanovama učestvuje u zbrinjavanju žrtava i davanju podataka za dalje procesuiranje nasilnika, ističe Mirjana Kostić.  Osnovni uzroci nasilja u porodici prepoznaju se kao psihički i psihijatrijski poremećaji nasilnika i alkoholizam .

Iako Opština Prijepolje spada u najnerazvijenije u Republici Srbiji  sa veoma skromnim budžetom, razvijen je i primenjuje se  veliki  broj instrumenata socijalne politike i preduzimaju se brojne   značajne aktivnosti  iz domena socijalne politike, navodi se u odgovorima koja su nam stigla od Miodraga Ćubić, rukovodioca Odeljenja za društvene delatnosti, opštu upravu i zajedničke poslove Opštinske uprave opštine Prijepolje, koje prenosimo u celosti.

  1. Kako ocenjujete stanje socijalne politike u opštini Prijepolje?

Opština Prijepolje preduzima brojne   značajne aktivnosti  iz domena socijalne politike .Iako Opština Prijepolje spada u najnerazvijenije u Republici Srbiji  sa veoma skromnim budžetom ,razvijen je i primenjuje se  veliki  broj instrumenata socijalne politike. Jedan od najznačajnih programa koji se realizuje preko  Centra  za Socijalni rad “Prijepolje je program   angažovanja  geronto domaćica. Pored tog Centar za socijalni rad sprovodi  i druge aktivnosti kao što su :

1.privremeni smeštaj u prihvatilišta za nezbrinuta lica

2.pomoć osobama ometenim u razvoju

3.socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

4.dnevni centar za decu i mlade u sukobu sa zakonom

Opština Prijepolje samostalno ili u saradnji sa drugim subjetima sufinansira ili finansira :

-lične pratioce  za pomoć deci-učenicima , kojima je potrebna dodatna podrška ,radi lakšeg funkcionisanja I komunikacije tokom ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada.

-iako nije zakonska obaveza, Opština sufinansira troškove prevoza učenicima srednjih škola koji su u stanju socijalne potrebe.

-samostalno i u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije finansira potrebe izbeglih i raseljenih lica .

Opština odvaja  sredstva i za projekte Romske populacije,internatski smeštaj učenika sa posebnim potrebama, vantelesnu oplodnju ,dodeljuje nagrade najuspešnijimj mladim talentima-učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Prijepolje i dr.

  1. Šta se čini kako bi se život osoba sa invaliditetom u Prijepolju popravio?

Osobe sa invaliditetom u skladu sa pozitivnim propisima se uključuju se u obrazovno vaspitni sistem. Opština Prijepolje finansira angažovanje  ličnih pratilaca  , sufinansira projekte organizacija osoba sa invaliditetom itd. Opština nastoji, prema mogućnostima, da  omoguci  pristup  javnim objektima I u tom smislu preduzima aktivnosti na uklanjanju barijera.

  1. Koliko je sredstava opština Prijepolje u ovoj godini opredelila za oblast socijalne politike i šta se konkretno finansira tim novcem?

 Opština je u 2017 godini izdvojila 59 450 000 dinara za finansiranje programa socijalne zaštite.Za finansiranje programa Centra za socijalni rad u 2017. godini izdvojeno je  17 500 000 dinara I to 11 000 000 za jednokratne pomoći  i  6 500 000 za naknade za rad gerontodomaćica.

  1. Kakva je saradnja udruženja osoba sa invaliditetom i lokalne samouprave?

Lokalna samouprava saradjuje  i sufinansira projekte udruženja čija je oblast delovanja pomoć osobama sa invaliditetom. U 2017. godini dodeljeno  je 900 000 dinara za finansiranje projekata čija je oblast delovanja pomoć osobama sa invaliditetom.

  1. Koje strateške dokumente iz oblasti socijalne politike Prijepolje poseduje

Strategija održivog razvoja  opštine Prijepolje do 2020. godine , sadrži segment kojim je tretirana oblast socijalne zaštite.

You may also like...