Zahtev prati stručna ekspertiza svih raspoloživih dokumenata. Stručnjaci građevinske struke tvrde da su podužne pukotine na putu nastale zbog propusta u glavnom projektu, jer su visoki nasipi projektovani na loše nosivoj podlozi, koja je u toku 2016. bila poplavljena. Analiza stabilnosti nasipa rađena je za očekivane uslove, a ne za ekstremno loše, kakvi su tokom poplava bili.

– Neopravdano smo okrivljeni – tvrde izvođači. – Radili smo prema glavnom projektu. Kontrolu kvaliteta i obima izvedenih radova je kontrolisala stručna nadzorna služba koju je angažovao investitor, kao i akreditovane laboratorije koje su ugovorom angažovane na ovom projektu. Važno je da o svemu sudi struka. Nakon toga je došlo do oštećenja. Trebalo je utvrditi uzrok tih oštećenja, a ne proglašavati krivca. Uzroka je više. Problem je bio u glavnom projektu, ali i u neodržavanju kompletne deonice auto-puta, posebno drenažnog sistema i odvodnih kanala. Svi pričaju o ugrađenoj glini. Projektom je predviđen zemljani nasip, i on je po projektu urađen, uz dokaz o podobnosti materijala za izradu nasipa.

Foto: Večernje novosti

Ekspertiza iznosi i podatak da su izvođači u toku gradnje 2011. tražili promenu projektnog rešenja za tlo koje je osnova nasipa na jednom delu deonice, jer su uvideli problem. Prihvaćen je jedan od njihovih predloga, i upravo na tom delu danas nema podužnih pukotina. Izvođači su sve radove predviđene ugovorom završili novembra 2014, kada je i predat zahtev za tehnički prijem, ali Ministarstvo nije ispoštovalo predviđeni rok, pa su izvođači održavali put skoro čitave 2015. Tehnički pregled i prijem radova su urađeni u toku 2015, posle čega je izvršena primopredaja izvedenih radova decembra 2015. Time je prestala odgovornost izvođača, jer je put predat investitoru. Putari ne znaju da li je investitor angažovao građevinsku firmu koja bi održavala predmetnu deonicu. Ministarstvo snosi direktnu odgovornost za period posle obavljenog tehničkog prijema.

Izvođači su 2017, kada su nastala oštećenja, predložili sanaciju, ali je Ministarstvo angažovalo CIP, autora glavnog projekta. Projekat sanacije CIP-a, stoji u ekspertizi, nije prošao tehničku kontrolu i znatno se razlikuje od glavnog projekta, čime se potvrđuju nedostaci glavnog projekta.

– Ministarstvo nam je nametnulo sanaciju po navedenom projektu – kažu izvođači. – Dat je rok od 120 dana za sanaciju, ali posle 40 dana, od kojih je bilo dvadeset kišnih, „Putevi Užice“ i „Planum“ isterani su sa gradilišta. Udaljeni smo na osnovu dopisa koordinatora nadzora na sanaciji, iako nam, i pored insistiranja, pomenuti zapisnik nikada nije dostavljen. Novi izvođač na sanaciji je uveden mesec dana posle udaljavanja izvođača, i to bez objavljenog tendera.

ŠTA JE POTPISANO

UGOVOR o izvođenju radova na deonici Ub – Lajkovac je potpisala grupa izvođača: PzP „Beograd“, „Putevi Užice“ i GP „Planum“ u leto 2010. Ovlašćeni član grupe izvođača je bio PzP „Beograd“ sa 57,5 odsto učešća u ukupnim radovima. Usled neispunjavanja ugovornih obaveza, PzP „Beograd“ je odlukom koordinacione komisije grupe izvođača isključen iz grupe 13. maja 2011. Dalji nastavak radova je preuzeli su „Putevi Užice“ i GP „Planum“. Ugovorom je predviđena izgradnja osnovne trase auto-puta u dužini od 12,5 kilometara, 13 mostova i petlje Lajkovac. „Putevi“ su izvodili radove na svim objektima: mostovi u trupu auto-puta u dužini od 1.337,6 metara, nadvožnjaci u dužini od 642 metra, deo trase u dužini od 3,06 kilometara, kao i petlje Lajkovac (7,17 kilometara). Ostatak radova na trasi izvodio je „Planum“. U toku izvođenja potpisano je ukupno 11 aneksa osnovnog ugovora, od kojih se četiri odnose na produžetak roka izvođenja radova.

Večernje novosti